بررسی ویژگی های هویت بصری گرافیک محیطی و تاثیر آن در جوامع شهری

_

بررسی ویژگی های هویت بصری گرافیک محیطی و تاثیر آن در جوامع شهری

 وحید ساعدی مَرغملکی، بهزاد صدقی اصفهانی

  

 

_

چکیده

گرافیک محیطی نوعی زبان ارتباطی و تاثیر گذار بر جامعه است که استفاده از آن در شکل گیری هویت شهری نقشی حائز اهمیت را داراست .در جامعه امروز وجود محیط شهری سالم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، کیفیت بصری از جمله عواملی است که تاثیر اساسی بر این محیط و ادراک افراد جامعه از آن دارد . گرافیک محیطی پدیده ای اجتماعی است که تاثیر مستقیمی بر هویت شهر دارد و این تاثیر می تواند با توجه به فضا سازی بصری و کیفیت بصری مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله به بررسی نقش گرافیک محیطی در کیفیت بصری وهویت شهری اسلامی پرداخته شده است . روش انجام تحقیق بر مبناى ماهیت توصیفى –تحلیلى بوده وشیوه گردآورى اطلاعات به صورت ترکیبى (کتابخانه اى و میدانى) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز کیفی است . نتایج بیانگر این است که گرافیک محیطی از ارکان مهم در زندگی شهری است که تاثیر مستقیم بر هویت بصری شهر دارد، بنابراین گرافیک محیطی با ایجادکیفیت بصری در محیط شهری به ایجاد هویت شهری هدفمند، پویا می پردازد. از آنجا که کیفیت بصری در رابطه مستقیم با هویت شهری می باشد و هدف آن ایجاد یک زندگی مساعد ، آرام ، دلپذیر و هماهنگ با فرهنگ و رفتار آن جامعه است، بنابراین در محیطی با فرهنگ اسلامی و ایرانی توجه به هویت تاریخی و اسلامی قابل توجه است همچنین بدلیل اینکه هنر اسلامی از غنای بالایی برخوردار است استفاده از آن در محیط شهری علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی موجب آرامش و سلامت ذهن و روان جامعه می شود .

 

 کلیدواژه ها :  گرافیک محیطی ، زندگی روزمره ، فضای شهری ، محیط

 

 

 

_

 

Review:

 Environmental graphics is a kind of communication and its use in society, which has a significant role in the formation of urban identity. Today, the existence of a healthy urban environment is extremely important, visual quality is one of the effective factors that is effective. On this environment and the perception of people in society. Environmental graphics is a social phenomenon that has a direct impact on the identity of the city and this can be examined according to the visual space and visual quality. This article examines the role of environmental graphics in the visual quality and identity of Islamic cities. The research method is based on descriptive-analytical nature and the method of data collection is combined (library and field) and the analysis method is qualitative. The results indicate that environmental graphics is one of the important pillars in urban life that has a direct impact on the visual identity of the city, so environmental graphics by creating visual quality in the urban environment to create a dynamic urban identity. Since visual quality is directly related to urban identity and its purpose is to create a favorable, calm, pleasant life in harmony with the culture and behavior of that society, so in an environment with Islamic and Iranian culture, attention to historical and Islamic identity is significant. Is. Also, due to the fact that Islamic art is used in a higher richness, in addition to promoting Islamic culture, it causes peace and mental health in the urban

 

environment. Keywords: environmental graphics, daily life, urban space, environment

بررسی تاثیر رضایت از نمایشگاه برتمایل به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان

_

بررسی تاثیر رضایت از نمایشگاه بر تمایل به شرکت  مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان

محمد حسین فرقانی ، بهزاد صدقی اصفهانی

_

چکیده

در سال های اخیر، بسیاری ازشرکت ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی های آنهامحصولات و خدمات آنها می باشد. شناخت هرچه بیشتر و دقیق تر مفاهیمی چون رضایت از برند و سازه های شکل دهنده آن،دانش دست اندرکاران در این حوزه راعمیق تر خواهد کرد و طراحی و برنامه ریزی بهتری در حوزه فعالیت های فروش و برندسازی در اختیار قرار خواهدداد. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان و تمایل آن ها به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان بود. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح همبستگی بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکت کنندگان در دو نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال تحصیلی1398-1399بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس، ابزار گرد آوری داده ها در این پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تایید واقع شده و دارای الفای کرونباخ 85/0بوده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش و پاسخ به پرسش‌های پژوهش از روش آماراستنباطی رگرسیون به کمک نرم افزار spss-22 استفاده شده بود. یافته های پژوهش نشان داد تبلیغات بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، مکان(وضعیت فیزیکی) بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، پرسنل بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، فرایند ارائه خدمت بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، تجهیزات موجود بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، رضایت مشتریان بر تمایل آن ها به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد. 

کلید واژه ها:

 رضایت مشتری، تمایل به خرید مجدد ،  خدمت ،  نمایشگاه بین المللی .

 

 

_

Investigating the effect of satisfaction with the exhibition on the desire to participate in the Isfahan International Exhibition

Mohammad Hossein Forghani, Behzad Sedghi Isfahani

abstract

In recent years, many companies have come to believe that one of the most valuable assets is their products and services. Understanding more and more concepts such as brand satisfaction and its constituent structures will deepen the knowledge of those involved in this field and provide better design and planning in the field of sales and branding activities. Therefore, the main purpose of the study is The purpose of this study is to determine the effect of factors affecting customer satisfaction and their willingness to participate in the Isfahan International Exhibition. This research is one of the applied researches in terms of purpose and the research method of the present study was a pilot study with a correlation plan. The population of this study included all participants in two international exhibitions in Isfahan in the academic year 1398-1398. The sampling method in this study is available as a sample. The data collection tool is made in this researcher-made questionnaire. To test the research hypotheses and answer the research questions, the regression inferential statistical method was used using SPSS-22 software. Findings showed that advertising has a significant effect on customer satisfaction with Isfahan International Exhibition, location (physical condition) has a significant effect on customer satisfaction with Isfahan International Exhibition, personnel have an impact on customer satisfaction with Isfahan International Exhibition Significant, the service delivery process has a significant impact on customer satisfaction with the Isfahan International Fair, the existing equipment has a significant impact on customer satisfaction with the Isfahan International Fair, customer satisfaction with their willingness to participate in the International Fair again Isfahan has a significant impact.