مقاله بررسی تاثیر رضایت از نمایشگاه برتمایل به شرکت مجدد در (نمایشگاه بین المللی اصفهان)


_

بررسی تاثیر رضایت از نمایشگاه بر تمایل به شرکت  مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان

محمد حسین فرقانی ، بهزاد صدقی اصفهانی

_

چکیده

در سال های اخیر، بسیاری ازشرکت ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی های آنهامحصولات و خدمات آنها می باشد. شناخت هرچه بیشتر و دقیق تر مفاهیمی چون رضایت از برند و سازه های شکل دهنده آن،دانش دست اندرکاران در این حوزه راعمیق تر خواهد کرد و طراحی و برنامه ریزی بهتری در حوزه فعالیت های فروش و برندسازی در اختیار قرار خواهدداد. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان و تمایل آن ها به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان بود. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح همبستگی بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه شرکت کنندگان در دو نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال تحصیلی1398-1399بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس، ابزار گرد آوری داده ها در این پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید مربوطه مورد تایید واقع شده و دارای الفای کرونباخ 85/0بوده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش و پاسخ به پرسش‌های پژوهش از روش آماراستنباطی رگرسیون به کمک نرم افزار spss-22 استفاده شده بود. یافته های پژوهش نشان داد تبلیغات بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، مکان(وضعیت فیزیکی) بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، پرسنل بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، فرایند ارائه خدمت بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، تجهیزات موجود بر رضایت مشتریان از نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد، رضایت مشتریان بر تمایل آن ها به شرکت مجدد در نمایشگاه بین المللی اصفهان، تاثیر معنی داری دارد. 

کلید واژه ها:

 رضایت مشتری، تمایل به خرید مجدد ،  خدمت ،  نمایشگاه بین المللی .

 

 

_

Investigating the effect of satisfaction with the exhibition on the desire to participate in the Isfahan International Exhibition

Mohammad Hossein Forghani, Behzad Sedghi Isfahani

abstract

In recent years, many companies have come to believe that one of the most valuable assets is their products and services. Understanding more and more concepts such as brand satisfaction and its constituent structures will deepen the knowledge of those involved in this field and provide better design and planning in the field of sales and branding activities. Therefore, the main purpose of the study is The purpose of this study is to determine the effect of factors affecting customer satisfaction and their willingness to participate in the Isfahan International Exhibition. This research is one of the applied researches in terms of purpose and the research method of the present study was a pilot study with a correlation plan. The population of this study included all participants in two international exhibitions in Isfahan in the academic year 1398-1398. The sampling method in this study is available as a sample. The data collection tool is made in this researcher-made questionnaire. To test the research hypotheses and answer the research questions, the regression inferential statistical method was used using SPSS-22 software. Findings showed that advertising has a significant effect on customer satisfaction with Isfahan International Exhibition, location (physical condition) has a significant effect on customer satisfaction with Isfahan International Exhibition, personnel have an impact on customer satisfaction with Isfahan International Exhibition Significant, the service delivery process has a significant impact on customer satisfaction with the Isfahan International Fair, the existing equipment has a significant impact on customer satisfaction with the Isfahan International Fair, customer satisfaction with their willingness to participate in the International Fair again Isfahan has a significant impact.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *