مقالهبررسی ویژگی های هویت بصری گرافیک محیطی و تاثیر آن در جوامع شهری


_

بررسی ویژگی های هویت بصری گرافیک محیطی و تاثیر آن در جوامع شهری

 وحید ساعدی مَرغملکی، بهزاد صدقی اصفهانی

  

 

_

چکیده

گرافیک محیطی نوعی زبان ارتباطی و تاثیر گذار بر جامعه است که استفاده از آن در شکل گیری هویت شهری نقشی حائز اهمیت را داراست .در جامعه امروز وجود محیط شهری سالم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، کیفیت بصری از جمله عواملی است که تاثیر اساسی بر این محیط و ادراک افراد جامعه از آن دارد . گرافیک محیطی پدیده ای اجتماعی است که تاثیر مستقیمی بر هویت شهر دارد و این تاثیر می تواند با توجه به فضا سازی بصری و کیفیت بصری مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله به بررسی نقش گرافیک محیطی در کیفیت بصری وهویت شهری اسلامی پرداخته شده است . روش انجام تحقیق بر مبناى ماهیت توصیفى –تحلیلى بوده وشیوه گردآورى اطلاعات به صورت ترکیبى (کتابخانه اى و میدانى) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز کیفی است . نتایج بیانگر این است که گرافیک محیطی از ارکان مهم در زندگی شهری است که تاثیر مستقیم بر هویت بصری شهر دارد، بنابراین گرافیک محیطی با ایجادکیفیت بصری در محیط شهری به ایجاد هویت شهری هدفمند، پویا می پردازد. از آنجا که کیفیت بصری در رابطه مستقیم با هویت شهری می باشد و هدف آن ایجاد یک زندگی مساعد ، آرام ، دلپذیر و هماهنگ با فرهنگ و رفتار آن جامعه است، بنابراین در محیطی با فرهنگ اسلامی و ایرانی توجه به هویت تاریخی و اسلامی قابل توجه است همچنین بدلیل اینکه هنر اسلامی از غنای بالایی برخوردار است استفاده از آن در محیط شهری علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی موجب آرامش و سلامت ذهن و روان جامعه می شود .

 

 کلیدواژه ها :  گرافیک محیطی ، زندگی روزمره ، فضای شهری ، محیط

 

 

 

_

 

Review:

 Environmental graphics is a kind of communication and its use in society, which has a significant role in the formation of urban identity. Today, the existence of a healthy urban environment is extremely important, visual quality is one of the effective factors that is effective. On this environment and the perception of people in society. Environmental graphics is a social phenomenon that has a direct impact on the identity of the city and this can be examined according to the visual space and visual quality. This article examines the role of environmental graphics in the visual quality and identity of Islamic cities. The research method is based on descriptive-analytical nature and the method of data collection is combined (library and field) and the analysis method is qualitative. The results indicate that environmental graphics is one of the important pillars in urban life that has a direct impact on the visual identity of the city, so environmental graphics by creating visual quality in the urban environment to create a dynamic urban identity. Since visual quality is directly related to urban identity and its purpose is to create a favorable, calm, pleasant life in harmony with the culture and behavior of that society, so in an environment with Islamic and Iranian culture, attention to historical and Islamic identity is significant. Is. Also, due to the fact that Islamic art is used in a higher richness, in addition to promoting Islamic culture, it causes peace and mental health in the urban

 

environment. Keywords: environmental graphics, daily life, urban space, environment

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *